Odbor životního prostředí

 • Kácení havarijní dřeviny rostoucí mimo les
 • Kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem výchovné probírky či pěstebního zásahu
 • Změna krajinného rázu v souvislosti se zásahem do přírodní, kulturní či historické charakteristiky místa krajinného rázu
 • Zřízení nebo zrušení účelové komunikace, stezky, pěšiny mimo zastavěné území obce
 • Ochrana ptáků a jejich hnízd
 • Výsadba/vypuštění geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do volné krajiny
 • Výjimka ze zákazů poškozování památného stromu
 • Ošetření památného stromu
 • Rozhodnutí v pochybnostech, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • Souhlas s umístěním sedimentu na zemědělskou půdu
 • Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 4, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)
 • Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3
 • Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2
 • Ustanovení rybářské stráže
 • Ustanovení myslivecké stráže
 • Udělení licence pro odborné lesní hospodáře (právnická, fyzická osoba),
 • Oznámení vlastníka lesa, který hospodaří bez převzaté osnovy o záměru provést těžbu nad 3 m3/ ha/rok,
 • Souhlas s dělením lesních pozemků, klesne-li výměra dílu pod 1 ha
 • Stanovení podmínek ke sportovní akci
 • Ustanovení lesní stráže
 • Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
 • Oznámení o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na vlastním pozemku
 • Vydání koordinovaného závazného stanoviska
 • Vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
 • Odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa
 • Žádost o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • Vydání rozhodnutí v pochybnostech - prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Povolení výjimky ze zákazu mýtní těžby v lesních porostech mladších než 80 let
 • Povolení delší lhůty zalesnění holiny a zajištění lesního porostu
 • Předání údajů lesní hospodářské evidence
 • Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší (umístění nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší)
 • Kácení dřeviny rostoucí mimo les (obvod kmene více než 80 cm) - rozhodnutím
 • Zásah do významného krajinného prvku (les, vodní tok, rybník, údolní niva apod.)
 • Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • Vyjádření k návrhu trasy nadzemního/podzemního vedení, pozemních komunikací
 • Ohlášení dokončení stavby vodního díla
 • Vydání loveckého lístku
 • Vydání rybářského lístku
 • Výsadba/vypuštění geograficky nepůvodního křížence rostliny či živočicha do volné krajiny
 • Zalesnění pozemku
 • Kolaudační souhlas k užívání vodního díla
 • Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
 • Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
 • Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změna
 • Povolení k některým činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry území nebo jeho změna
 • Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
 • Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změna
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změna
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změna
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 • Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změna
 • Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna
 • Schválení manipulačního řádu vodního díla
 • Souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. k činnostem, stavbám a zařízením, které mohou ovlivnit vodní poměry území a nejsou povolovány podle zákona č. 254/2001 Sb.
 • Společné povolení souboru staveb (územní rozhodnutí a stavební povolení)
 • Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
 • Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna
 • Stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
 • Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému pro odběr podzemní vody, pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
 • Stavební povolení k vodním dílům
 • Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. k záměru
 • Výjimka z dosahování cílů ochrany vod
 • Závazné stanovisko ke stavbě vodního díla, které nepovoluje vodoprávní úřad (vedleší stavba souboru staveb)
 • Společné oznámení záměru (uzemní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - DČOV do 50 EO)

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.